Smluvní podmínky pro Příměstské tábory a GDPR

Cena táborů v Kreativní zebře: 6 500 Kč

 • sleva pro členy Klubu dvojka pro děti a rodiče 10 %

Cena zahrnuje: bohatý program, vstupy na exkurze a výlety, jeden celodenní výlet, stravu (oběd a dvě svačiny každý den), pitný režim, pojištění, veškerý materiál pro tvoření, odměny do soutěží, kvalifikované a zkušené instruktory. Letos budou výlety a exkurze probíhat dle aktuální situace vzhledem k aktuálnímu dění.

 1. Platbu za každý termín tábora je nutné uhradit dle instrukcí s termínem po zaslání přihlášky na bankovní účet č. 2901073484/2010. Do textové informace pro příjemce  prosím napište jméno a příjmení dítěte a termín tábora.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín tábora, na který nebude přihlášeno alespoň 6 dětí.V takovém případě pořadatel vrátí celou uhrazenou částku za termín zpět plátci.
 3. Storno podmínky: nejpozději 3 měsíce před termínem tábora lze přihlášku stornovat zdarma; do 30 dní před začátkem tábora je storno poplatek 10 % platby, 29 – 10 dní předem je stornopoplatek 30 %, méně než 10 dní před termínem tábora činí storno poplatek 100 % uhrazené částky. V případě neúčasti dítěte ze zdravotních důvodů (podloženo lékařskou zprávou) je storno poplatek 10 %. Je možné za sebe sehnat náhradníka, v tomto případě neplatíte žádné stornopolatky.
 4. Při předání dítěte na první den účasti v termínu tábora je nutné pořadateli předat:
 • písemné prohlášení rodičů (zákonného zástupce) o bezinfekčnosti dítěte ne starší než jeden den
 • kopii kartičky zdravotního pojištění

    5. S dětmi se setkáváme každý den termínu v  prostorách Kreativní zebry v době 8.00 – 9.00 a rodiče si je zde vyzvedávají v době 17.00 – 17.30. Hlavní program probíhá v čase 9.00 – 17.00. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto časy výjimečně v určitých dnech měnit podle potřeb daného denního plánu. O takových změnách budou rodiče (zákonní zástupci) informováni před začátkem termínu tábora. Ostatní místa setkání jsou na adrese a v časech uvedených u jednotlivých táborů.

    6. Provozovatel neručí za ztráty předmětů, které mají děti u sebe či na sobě. Doporučujeme věci viditelně podepsat nebo označit.

    7. Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje uhradit veškeré škody, které dítě způsobí.

     8. Vyplněním a podáním závazné přihlášky zákonný zástupce dítěte stvrzuje, že dítě je schopné z hlediska svého psychického a fyzického stavu plánovaný program v kolektivu ostatních dětí absolvovat. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit z průběhu tábora dítě, které nezvládá pobyt v kolektivu (například fyzické napadání ostatních dětí atp.). V tomto případě by byla vrácena poměrné cena za jednotlivé neabsolvované dny programu plus storno poplatek 10 % z ceny tábora.

GDPR – poučení subjektu údajů

Vyplněním přihlášky na tábor udělujete společnosti Kroužky a Proužky, s.r.o., IČO 05376602, se sídlem Rečkova 1652/4. 130 00, emailový kontakt: jana@krouzkyaprouzky.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním osobních údajů mého dítěte/dětí, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození
 • sdělení ke zdravotnímu stavu dítěte (alergie, potravinové intolerance atp.)
 • emailová adresa,
 • telefonické kontakty uvedené v přihlášce

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zajištění pobytu na příměstském táboře a naplánování programu a zajištění stravování.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Dva roky od udělení souhlasu.

4. Výše uvedené osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem o příměstský tábor pro děti
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, údajům jeho dětí, jeich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Podrobnější informace jsou dostupné na webu https://www.krouzkyaprouzky.cz/gdpr/